Gå til innholdet
For vanskeligstilte grupper er en god og trygg bolig grunnleggende for muligheten til å leve et godt og verdig liv.
bolig
I CRUX jobber vi med å tilby en egnet, god og trygg bolig med tett oppfølging av våre ansatte.

Mange av dem som er tilknyttet CRUX sine virksomheter har bakgrunn i rus, kriminalitet eller er under barnevernets tilsyn. Denne gruppen sliter med å finne en egnet bolig, både på det private og kommunale markedet. Mange trenger også støtte og oppfølging for å klare å beholde boligen slik at den kan bli et varig hjem. Vi deltar i dette arbeidet.

Stiftelsen CRUX driver i dag egne boligtiltak, i tillegg til at flere av oppfølgingssentrene er engasjert i boligsosialt arbeid. Boligtilbudet vårt skal gi en god, trygg bolig med oppfølging. Våre viktigste samarbeidspartnere ved de boligsosiale tiltakene er kommunene og Husbanken.

CRUX boligtiltaket Hørløcksveg (Trondheim)
Boligtiltaketstartet i 2003 og har 8 leiligheter. Leilighetene leies ut til vanskeligstilte, i samarbeid med Trondheim kommune.

CRUX boligtiltaket Folkestadgate (Hamar)
Boligtiltaket startet i 2004 og er en del av Hamartiltakene og består av fem leiligheter. Leietakerne som har bakgrunn i rusmiddelproblematikk og som ønsker å leve et rusfritt liv får oppfølging av våre ansatte.   

Oppdatert