Gå til innholdet
Nøkkeltall for arbeidet ved våre oppfølgingssentra i 2017. 
andre-bilder-assisten-i-allè_edited-1-2
62 prosent av våre deltakere i 2017 var menn.

Deltakere
Seksjon oppfølging hadde totalt 998 deltakere i 2017, hvor av 325 var nye. Deltakerne, som er fra 18 år og oppover, hadde en gjennomsnittsalder på 41 år. Andelen kvinner har økt jevnt de siste årene.

Besøk og treffpunkter
De åtte oppfølgingssentrene, lavterskeltilbudet hadde 23 250 registrerte besøk.
I tillegg kommer:
* Hjemmebesøk: 189
* Treff utenfor oppfølgingssentrene: 193
* Oppfølging av deltakerne per telefon og sms: 13 500
* Registrerte tilfeller av praktisk hjelp: 756

Arbeidstrening og aktiviteter
I tilknytning til oppfølgingssentrene driver vi en rekke ulike arbeidstreningstilbud i samarbeid med NAV. Rundt 69 personer fikk tilbud gjennom disse i 2016. Oppfølgingssentrene driver i tillegg egne arbeidsrettede aktiviteter, hvor 130 personer deltok.
Det arrangeres ulike former for sosiale sammenkomster, felles måltider, fysisk aktivitet, kreative og musikalske aktiviteter, turer etc., der også pårørende i noen tilfeller inkluderes. I 2017 ble det registrert over 5 500 slike treffpunkt. 

Tiltak for personer under soning
Oppfølgingssentrene har avtaler med kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg). I 2017 gjennomførte våre ansatte 423 besøk til enkeltpersoner. Flere av oppfølgingssentre ønsker innsatte velkommen til samlinger og aktiviteter. I tillegg arrangeres det også gruppeaktiviteter, dels i fengslene og dels ved oppfølgingssentrene.

I 2017 gjennomførte 46 personer sin samfunnsstraff i tilknytning til våre oppfølgingssentre, mens 17 deltakere var på soning med elektronisk kontroll. Det var også minst 10 personer under prøveløslatelse eller på frigang fra fengsel, som benyttet våre tilbud. Vår innsats på dette området er økende. Nytt av året er at vi har gitt tilbud til 7 personer på ND (Narkotikaprogram med domstolskontroll).

Pårørende
Virksomhetene har registrert 285 kontaktpunkt med pårørende. Det var eksempelvis partnere (85) og barn (81), men også foreldre, søsken og andre. Flere av sentrene har også turer og aktiviteter som er særlig tilrettelagt for barna.

Boligtilbud
15 personer fikk i 2017 bolig gjennom våre boligtiltak. Ut over dette fikk 23 personer
oppfølging i bolig, inkludert bistand til å finne egen bolig og praktisk hjelp til flytting.

Samarbeid og brukermedvirkning
Våre ansatte deltok i 253 ansvarsgruppemøter. Vi samarbeider tett med de instanser og organisasjoner som berører våre deltakere.

Ansatte og frivillige
Stiftelsen CRUX, Seksjon oppfølging hadde 63 ansatte og ca. 48,4 årsverk knyttet til
oppfølgingsvirksomhetene pr. 31.12.2017. I tillegg hadde vi 164 frivillige medarbeidere
hvorav 17 var nye. Deres innsats tilsvarte 16,6 årsverk. Andelen frivillige har økt i 2017.

Økonomi
Omsetningen i Seksjon oppfølging var på 44,6 mill. i 2016, som er en reduksjon på 0,7 mill. fra 2015.

Inntektsfordeling
31,4 % fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet
36,4 % fra kommuner og fylkeskommuner
20,8 % andre inntekter (gaver, stiftelser, egne salgsinntekter) 
11,4 % fra NAV, stat og lokalt.

Vi mottar også verdier i form av matvarer som dels inngår i driften og dels distribueres videre.

Oppdatert