Gå til innholdet
Vi ønsker å være et trygt og godt dagtilbud som har fokus på individuell oppfølging, aktivitet og turer. Av hensyn til alle vektlegger vi et miljø uten rusadferd.
to-jenter
Hos oss kan du kaste maska uten å miste ansikt.                              
Vi ønsker å ha et trygt og rusfritt miljø med fokus på gode relasjoner og aktiviteter, forskjelllig typer arbeidstrening og godt samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet.

Målgruppe
Senteret er et tilbud for personer som erkjenner sitt rusproblem og ønsker hjelp for å få til varige endringer. Vi er et tilbud for kvinner og menn fra Hamar og omegn som enten er ferdig med soning eller rusbehandling, - eller som på annen måte har tatt et oppgjør med seg selv og er motivert for endring. 

Vi driver ikke behandling, men en form for medvandring der den enkelte bestemmer innhold og tempo på hjelpen som skal gis. 

Målsetting
Vårt hovedmål i samarbeid med deltager og nærmeste støttepersoner, er å gi støtte og hjelp til å:
  • Hindre tilbakefall til rus og / eller kriminalitet 
  • Etablere et godt, rusfritt liv basert på deltagerens behov, verdier og interesser.

Gjennom deltagelse i det sosiale fellesskapet, aktiviteter og arbeidstrening ønsker vi å bidra til en avklaring mht hvilke muligheter den enkelte vil nyttegjøre seg av videre. 

Antall deltakere 
I løpet av et år har vi mellom 50–60 personer som benytter tilbudet. De fleste bruker senteret regelmessig, men noen holder også kontakt med sporadiske besøk. Normalt er det mellom 10 – 15 deltagere, inkludert de som er med på arbeidstrening.

Våre tilbud 
Vi jobber langsiktig med deltakerens livssituasjon. Det gis tilbud om samtaler og veiledning, og vi jobber med temaer ifm helse, nettverk, bolig, utdannelse og arbeid.m.m.

Gjennom uken kan deltakere være med på sosiale aktiviteter, felles lunsj, tema-samlinger og kveldsarrangement. Hvert år arrangerer vi sammenkomster til jul, sommerturer, skiturer og andre turer.

  • Skoletilbud gjennom Oppfølgingsklassen
  • Arbeidspraksis gjennom CRUX flyttebyrå
  • Nettverksarbeid
  • Råd, veiledning og samtaler
  • Hjelp til kontakt og samarbeid med øvrig hjelpeapparat
  • Møter med samarbeidspartnere
  • Deltagelse i ansvarsgrupper.

Brukermedvirkning
Deltagernes medbestemmelse og medansvar er viktig for den enkelte og for miljøet ved senteret. En representant deltar i Hamartiltakenes driftsstyre. På månedlige fellesmøter på oppfølgingssenteret bestemmes tiltak og planer for driften på senteret. 

Ansatte og frivillige
Barm oppfølgingssenter har flere ansatte og alle har bred kompetanse innenfor rus- og psykisk helsearbeid. I tillegg har vi dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere som gjør en viktig jobb.

Beliggenhet
Vi holder til i gode lokaler i en bygård i Hamar sentrum. 

Historikk
Etablert i 1996 som et tre-årig prosjekt, med betydelig økonomisk støtte fra lokalmiljøet. 
Oppdatert