Gå til innholdet
CRUX Jarlegården oppfølgingssenter er et rusfritt tiltak som tilbyr individuell tilpasset oppfølging til personer som sliter med rus og/eller kriminalitet, eller som står i fare for å falle utenfor skole, arbeid, familie og sosialt nettverk på grunn av slike problemer.
klatretur
Vi drar på turer som gir mestringsopplevelser.
Målgruppe
Vi er til for mennesker som har en rushistorie og som ønsker å bruke oss som en del av sitt endringsarbeid og sin rehabilitering. Vi er ikke et behandlingstilbud. Vi er også et oppfølgingstilbud for mennesker som soner, har sonet i fengsel eller er under friomsorgens tiltak. Pårørende er også en viktig del av vårt arbeid.

Målsetting
Vårt hovedmål er å bidra til et helhetlig oppfølgingstilbud til personer i rehabilitering.

Vi erfarer at tid gir muligheter, mulighetene gir mestring, mestring gir økt selvfølelse, og selvfølelsen er en viktig forutsetning for å lykkes. Vi ønsker å bistå i deres innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet. Den enkelte skal få vokse i sitt tempo og bli sett som den ressursen han/hun er gjennom deltakelse i ulike arbeids- og sosiale prosesser på Jarlegården. Det blir gitt veiledning for videreføring til eksterne tiltak når han/hun er klar for det.

Vi ønsker:
  • Å være i dialog med deltakeren om utfordringer og fordeler ved å være i en endringsprosess, med mål om rusfrihet og et liv uten kriminalitet.
  • Gjennom aktiviteter, arbeid og samhandling å bidra til nye livshistorier og mestringserfaringer.
  • Å gi støtte til og oppmuntre deltakeren til å komme i kontakt med rusfrie nettverk eller etablere nye nettverk.
  • Å bidra til å styrke selvfølelse hos den enkelte ved å ta i bruk hans/hennes muligheter, og bruke disse aktivt inn i samhandling og refleksjoner som kan bidra til ny identitet og rolleforståelse. 

Brukermedvirkning
Vi tar utgangspunkt i brukerens behov og arbeider ut fra dette.
  • Alle skal ha en individuell plan (IP) eller målsetning, som er vårt utgangspunkt for tilrettelegging av tilbudet til den enkelte. 
  • Tillitsmann som skal ivareta deltakernes rettigheter.
  • Ukentlige brukermøter med de ansatte, hvor planer, ideer for virksomheten drøftes.
  • CRUX Jarlegården oppfølgingssenter utvikles i tett samarbeid med brukerne gjennom ulike arbeidsoppgaver, driftsoppgaver og nyskapning.  

Ansatte og frivillige

Vi har i dag 2,7 stillinger fordelt på tre ansatte, hvor to har bakgrunn fra kriminalomsorgen og en har bakgrunn som prest. Vi er hele tiden i utvikling og kompetanseheving er viktig for oss. Vi har de senere år tatt videreutdanning i kognitiv terapi, MI (motiverende samtaler) og veiledningspedagogikk 1, 2 og 3.

I tillegg har vi mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere som bidrar inn med deres erfaringer og gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om frivillig ved CRUX Jarlegården oppfølgingssenter?

“Det finnes alltid muligheter”
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX.

Beliggenhet
Våre lokaler ligger i Svein Jarls gt. 16 B i Steinkjer sentrum, som er en bygård med fire etasjer.

Historikk
Virksomheten startet opp som et prosjekt i 2001, og het da Innherredsprosjektet. Det gikk over til få bli et fast tiltak i 2003/04.
Oppdatert