Gå til innholdet
Kunne du tenke deg en meningsfull oppgave på fritiden? Her er det bruk for deg enten du ønsker å bruke mye eller litt tid, din formelle fagkompetanse eller ønsker å lære noe nytt. 
3
Det er trivelig å være frivillig medarbeider hos oss
Våre frivillige medarbeiderne er viktig for fellesskapet, både sosialt og praktisk. De er med på gruppeaktiviteter, turer, konserter og utflukter eller synger i koret vårt ”Bækkalokket”. Av og til trenger vi hjelp i huset, til matlaging, kakebaking, transport og liknende. Særlig transport utgjør en utfordring som vi trenger hjelp av frivillige til nå. Noen er også ved enkelte anledninger med og bidrar på det individuelle plan. 

Trygt og støttende miljø
Kjernen i det frivillige engasjement er samvær, samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne. Det skal fokuseres på den enkeltes ressurser og behov, og tilrettelegge aktiviteter ut ifra disse. Vi ønsker et miljø som er trygt, støttende og oppmuntrende, og som ser mulighetene hos den enkelte.

Forventninger til frivillige medarbeidere
Som frivillige medarbeidere forventes det at du er til stede og står til rådighet for deltakeren som det menneske du selv er. At du følger deltakeren med medmenneskets oppmerksomhet, at du ser og hører ham eller henne, og evner å inngå i en nærværende dialog med hovedvekt på her-og-nå situasjonen. Det er viktig å understreke at både ansatte og frivillige er ”gjester” i deltakerens liv. Vi er derfor varsomme med å spørre om personlige forhold som ikke deltakeren selv inviterer oss inn i. Frivillige medarbeidere underskriver Erklæring om medarbeiderskap og taushetsplikt.

Oppfølging av frivillige
Frivillige medarbeidere gis tilbud om innføringssamtale, veileding og oppfølging. Å være frivillig hos oss skal være givende og trivelig. Det arrangeres samlinger for de frivillige medarbeiderne, og vi har temakvelder om relevante problemstillinger for deltakerne.

Vi forventer at våre medarbeidere har en bevissthet om egen motivasjon for å engasjere seg, og er lojale overfor virksomheten og dens verdigrunnlag. 

Oppstart og avslutning
Når et frivillig engasjement starter opp, avtales innhold i tjenesten, hyppighet og tidsbruk med virksomhetsleder. Når et frivillig engasjement avsluttes avtales også med virksomhetsleder. 

Ta kontakt

Er du over 25 år og interessert i å bli frivillig medarbeider? Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder hvis du vil vite mer. Du vil da bli invitert til en samtale for en enkel innføring i virksomheten, og for å finne ut om dette er noe for deg.
Oppdatert