Gå til innholdet
Avdelingen tilbyr korttidsbehandling gjennom sorg- og krisearbeid og utviklings- og endringsarbeid.
gutt-sover-i-lovblader
Illustrasjonsfoto

Vi kan tilby enetiltak for aldersgruppen 6-18 år og omsorgsplasser i institusjon for aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år hvor barn er plassert etter barnevernloven §§ 4-4 sjette ledd, 4-12 og 4-6 andre ledd.

Ved plassering etter barnevernloven § 4-6 annet ledd forutsettes det at barnet/ ungdommen er utredet og målsetting for oppholdet er videre plassering i institusjonen.
Målgruppen barn og ungdom plasseres ikke sammen.

Akuttplassering
Akuttplasseringer vil i utgangspunktet gjelde saker der barnets problematikk er kartlagt og målsetting for oppholdet er videre plassering i institusjonen.

Noen plasseringer skjer brått og uventet. Vår oppgave blir å gi sorg og krisehjelp, skape oversikt, kontinuitet og forutsigbarhet i hverdagen for barna i denne perioden.

Utredning – to siktemål
Generell kartlegging blir påbegynt for alle barn som flytter inn på avdelingen. Videre utredning blir gjennomført dersom barnevernstjenesten søker om dette. Utredning skal danne grunnlaget for arbeidet med barnet og foreldrene under oppholdet og være med å danne grunnlag for valg av riktig omsorgs- og behandlingstiltak etter oppholdet.

Endrings - og utviklingsarbeid
I vårt arbeid vil vi ha fokus på:
- Krise- og omsorgsarbeid (trygge barnet, samtale, gi informasjon, skape sammenheng i barnets liv, formidle tro på barnets fremtid).
- Traumebevisst omsorg
- Tilrettelegging av miljøterapeutiske tiltak (struktur, forutsigbarhet, styrke barnets sosial kompetanse, tilrettelegge for mestring osv.)
- Utredningsarbeid med tanke på å kartlegge barnets omsorgsbehov, krav til omsorgspersoner, og tett samarbeid vedr. overgang til fremtidig tiltak
- Ferdighetstrening (ADL-trening)
- Samarbeid med barnets familie/nettverk, skole, andre instanser.
- Brukermedvirkning

Avdelingen skal blant annet ved hjelp av prinsipp fra metodene Circle Of Security,Traumesensitiv omsorg, MST og PMT-O skape en trygg base hvor omsorgen er preget av forutsigbarhet og varme. Barna skal sikres hjelp til å bearbeide traumer, savn og vanskelige opplevelser.

Helse
Solstrand har helseansvarlige på hver avdeling. Den som er helseansvarlig skal se til at beboere får nødvendig helsehjelp gjennom samarbeid med primær- o g spesialisthelsetjenesten.

Skole
CRUX Solstrand barnevernsenter har en skoleansvarlig som skal sikre at barna får god oppfølging og at Solstrand har gode rutiner for samarbeid med skole og andre. Det blir utarbeidet individuell plan, (IP), for de som har behov for langvarige og koordinert tiltak eller tjenester dersom det anses som nødvendig å skape et helhetlig tilbud for barnet/ungdommen.

Utflytting/ettervern
Det jobbes målrettet for å sikre et tett samarbeid med alle involverte instanser i barnas liv for å sikre et helhetlig, oversiktlig og trygt/kvalitativt godt tilbud som kan overføres til nytt tiltak, ved tilbakeføring til hjemmet og i forbindelse med utflytting etter fylte 18 år (jfr. Kompetanseoverføring).

Oppdatert