Gå til innholdet
CRUX Solstrand barnevernsenter er organisert i fire avdelinger og gir et bredt tilbud til barn og familier. Våre tilbud gis i avtale med Bufetat og kommuner.
sol-cfb0239
Illustrasjonsfoto
Våre tilbud
Institusjonstilbud for barn og unge
Omsorgsplasser i institusjon for aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år. Kartlegging og utredning danner grunnlag for valg av omsorgs- og behandlingstiltak. Tilbudet har fokus på krise- og omsorgsarbeid, traumebevisst omsorg, forutsigbarhet og å styrke barnets sosial kompetanse. Tilbudet tilrettelegges i samarbeid med barnet, barnets familie, skole og andre.

Fosterhjemsavdelingen 
Driver beredskapshjem og fosterhjem. Beredskapshjem er midlertidig omsorgstilbud i akuttsituasjoner og i påvente av at barnets omsorgssituasjon blir avklart. Våre beredskapshjem tar i mot barn i alderen 0-18 år. Fosterhjem er langtidstilbud til barn som drar nytte av familiebaserte tiltak. Tilbudet tilpasses det enkelte barn med ulike støttefunksjoner. Veiledning av hjemmene gis blant annet ut fra metoden Circle of Security–Parenting (COS-P) som er en tilknytningsteoretisk forankret og evidensbasert behandlingsmodell som skal fremme tilknytning mellom barn og foreldre. I tillegg jobbes det etter prinsippene for Traumebevisst omsorg (TBO).

Foreldre & Barn avdelingen 

Et tilbud til vanskeligstilte gravide og småbarnsforeldre med ulike hjelpebehov. Gjennom tidlig hjelp skal foreldre utvikle tilfredsstillende omsorg. Tilbudet kan hindre unødvendig atskillelse mellom foreldre og barn. Avdelingen ligger i Haugesund. Søknad om plass rettes til Fagteam Fonna.

Hjemmebaserte tjenester
Avdeling for Hjemmebaserte tjenester skal bistå kommunen i særlig utfordrende saker, gi tilbud om tiltak knyttet til utredning- og endringsarbeid overfor vanskeligstilte familier der hovudmålgruppen er 0 til 6 år. I tillegg gir vi veiledning av fosterhjem, både individuelt og i grupper. Vi er lokalisert på Stord, men tar oppdrag for alle kommuner innenfor Fonna området.

Kompetanse
Vi skal basere fagutøvelsen på vitenskapelig kunnskap, ansattes erfaring og etiske vurdering. CRUX Solstrand barnevernsenter skal ta del i den faglige utvikling innenfor barnevernsfeltet og oppfylle de krav som stilles fra lovgiver og offentlige oppdragsgivere. Alle ansatte gis mulighet til å videreutvikle kompetanse for å oppfylle alle krav som stilles i stillingen. Det utarbeides kompetanseplaner.

“Det finnes alltid muligheter”

Vi tror resultatene blir best når det faglige og det ”vanlige” virker sammen. Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. 

Brukermedvirkning
Uavhengig av alder og modenhet skal barns medvirkning sikres. Vi tilrettelegger for at barnet blir hørt. Det kan være gjennom samtale om samvær, familiemøte, øve på å si sin mening osv.
Barnet skal få informasjon som skaper en sammenheng i livet. Vi skal være lydhøre for det som barnet mener noe om, ønsker å fortelle eller vil vite mer om. Barnet skal ta del i utformingen av hverdagen.

Opphold ved Foreldre & Barn avdelingen er et frivillig hjelpetiltak. Foreldrene deltar i utforming av og godkjenner planer for hva som skal arbeides med i tiltaksperioden. Det er viktig at foreldre har innflytelse på livet i institusjonen blant annet gjennom daglige og ukentlige evalueringer.

Beliggenhet

Våre lokaliteter er i Haugesund, Karmøy og på Stord. 

Historikk
CRUX Solstrand barnevernsenter kan se tilbake på over 90 års virksomhet. Eierforhold, virkeområde, intensjoner og navn har endret seg siden oppstarten i 1921.
Oppdatert