Gå til innholdet
Institusjonen er fleksibel og arbeider etter de metoder som forskning viser gir best effekt.
seiling2
Kompetanseheving foregår kontinuerlig hos oss. 

 De bærende faglige retninger i arbeidet vårt er basert på:

  • Utviklingspsykologi
  • Traumebevisst omsorg
  • Systemteori
  • Styrke- og løsningsfokusert tilnærming

Metodisk arbeid
Institusjonen, ved ungdommens hovedkontakt, utarbeider halvårlige handlingsplaner som beskriver hvordan personalet skal jobbe for å nå prioriterte utviklingsmål. Planene utarbeides etter tiltaks- og omsorgsplaner fra kommunene/BUF-etat som oppdragsgiver, kartlegging av risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, og de ansattes observasjoner av ungdommen i institusjonen.

Ungdommene og deres familier skal inkluderes i arbeidet med handlingsplanene i så stor grad som det lar seg gjøre. Vi tilstreber reell brukermedvirkning og enighet om mål og prioriteringer.

Gjennom et kartleggingsverktøy, gjennomfører vi registrering av daglig fungering på utvalgte områder. Dette gjøres for å kunne dokumentere utvikling og resultat av det planlagte systematiske endringsarbeid vi arbeider etter.

Systematisk planlegging av miljøterapi skjer hver mandag og fredag når ansatte går av og kommer på vakt. Sammen med løpende veiledning og faste ukentlige møtepunkter, ledes denne av avdelingsleder. I tillegg har Rostad månedlige avdelingsmøter på hver 2-3 timer. Hvert halvår har avdelingene samlinger over 2 dager med fagprogram.

Miljøterapeutisk arbeider vi et mål gjennom et målhierarki som består av; tiltaksplan/omsorgsplan, handlingsplan (halvårlig), og kortsiktige mål for miljøterapien (ukentlig).

Vi legger vekt på foreldresamarbeid, og ønsker å bidra til en god foreldrepraksis både under ungdommenes opphold på Rostad og etterpå.

Brukermedvirkning er et bærende element som vi tilstreber å praktisere løpende. I tillegg utøves brukermedvirkning gjennom husmøter som er ungdommenes møte på avdelingen, ansvarsgruppemøter og utforming av plandokumenter.

Skolegang er en grunnleggende del av ungdommenes utvikling. Vi vektlegger å tilrettelegge for å skolegang og sikre at ungdommene gis den opplæringen de har behov for og krav på.

Miljøterapien vektlegger struktur og grunnleggende ferdigheter som god døgnrytme, og opplæring praktiske og sosiale ferdigheter, som morgen- og kveldsvaner, hygiene, rydding og vasking inkl klesvask, og andre sosiale ferdigheter som kommunikasjon.

Rostad har som oppdrag å utvikle ungdommene til selvstendighet mot et voksenliv/tidlig voksenliv. Vi må derfor ha et perspektiv på tiden etter oppholdet på Rostad, og skal ha fokus prosesser fram mot utskriving. Vi disponerer tre treningshybler som ligger i tilknytning til avdelingene. 

Vi skal ha en rolle i oppfølging av ungdommer etter fylte 18 år eller etter utflytting gjennom både å formidle det vi vurderer som ungdommens fremtidige behov og praktisk bistand. Det er et mål om å sikre ungdommen individuelt tilrettelagte tilbud ved utskriving, som utformes i samarbeid med barnevern og den enkelte ungdom.

Oppdatert