Gå til innholdet
CRUX Rostad skole gir skoletilbud til grunnskoleelever og videregåendeelever som har behov for oppleve mestring i skolesituasjon, tette relasjoner og en trygg skolehverdag.
skolen
Velkommen til CRUX Rostad skole i Inderøy
Ungdommer som kommer til oss har som oftest en skolehistorie som er preget av veldig stort fravær og store mangler i opplæringen. De fleste har skolevegring med direkte ubehagfølelse med å være i klasserommet. Dersom utviklingen av ungdommens skolehistorie ikke brytes, er prognosene dårlige for å fungere tilfredsstillende i samfunnet.

Det har vært drevet skole på Rostad siden 1963. Frem til år 2003 var vi kommunal skole. Etter det har skolen vært privat. CRUX Rostad skole ble godkjent som en privat kristen grunnskole (1-10) fra skoleåret 2013-14 og eies av CRUX stiftelsen Rostad.

Målsettinger og retningslinjer ved skolen

CRUX Rostad skole har definert målsetninger og retningslinjer for arbeidet ved skolen:
  • Fjerne elevenes ubehag med å være på skolen
  • Inkluderende skole, og gir maksimal individuell tilpassing
  • Likeverdighetsprinsippet innbefatter rett til spesialundervisning/tilpasset opplæring
  • Arbeidsformen er individuelt tilpasset, og det legges vekt på at elevene får mestringserfaringer. 

13 års opplæring

I offentlige dokumenter om utvikling av norsk skole, påpekes det at samfunnet blir mer komplekst og mangfoldig, noe som krever at man må ha grunnleggende ferdigheter for å kunne delta i det (St.meld.nr. 30 (2003-2004), Rundskriv F-13/04). Målet som beskrives i de nevnte dokumentene er at flest mulig fullfører 13 års opplæring, og at grunnskole og videregående skole sees i sammenheng. Dette er en utfordring som CRUX Rostad skole har tatt.

Tilpasset opplæring
Et viktig prinsipp i L97 er at opplæringen skal være tilpasset alle elever:
”Alle elevane, også dei med særlege vanskar eller særlege evner på ulike område, må få møte utfordringar som svarer til føresetnaden deira (L97:58)”. 
”Alle elevane skal få møte oppgåver og utfordringar dei kan strekkje seg etter og vekse på og som dei maktar og meistrar (L97:68)”

Vi har fokus på læring igjennom:
Trygghet: Trygt og forutsigbart læringsmiljø med bred faglig kompetanse
Relasjon: Høy lærertetthet gir tid og muligheter til å følge opp og "se" den eleven på en god måte
Mestring: Gjennom gode opplevelser på ulike arenaer legger vi til rette for mestring

Vi tilbyr:
- Et fleksibelt skoletilbud som er individuelt tilpasset med utgangspunkt i elevens ståsted
- Å hjelpe eleven til å utvikle sitt faglige og sosiale potensiale
- Mulighet til personlig vekst og utvikling

Ønsker du å søke om skoleplass hos oss? 

Ta kontakt!
CRUX Rostad skole AS
Rostadvegen 300
7670 Inderøy

Sentralbord: 74 12 48 99
Rita Hestad Jenssen, rektor
Tlf. 924 58 196
rita.hestad.jenssen@rostad.org
Oppdatert