Gå til innholdet
Poliklinikken tilbyr behandling og oppfølging til unge mennesker med rusmiddelproblemer. Pasientene tilbys polikliniske tjenester i forkant/etterkant av innleggelse, men kan også gis poliklinisk behandling uavhengig av tilbudet i døgnklinikken. 
tbr_8352
I poliklinikken tilbyr vi våre pasienter behandling og oppfølging over tid.                        (Ill.foto)
Målgruppe
Våre pasienter kan være fra 18 til ca. 45 år, men vi har et særlig ansvar for å prioritere pasienter under 25 år. Vi tilbyr utredning og behandling til mennesker som ønsker varige og positive endringer knyttet til rusmiddelbruk. Poliklinikken kan også ta imot pasienter med problematikk knyttet til spillavhengighet.  

Samarbeid

Vi samarbeider tett med fastleger, Nav sosial og Nav stat, samt andre deler av spesialisthelsetjenesten. Flere pasienter står uten gode nettverk rundt seg. De har ofte svært dårlig økonomi, mangler gjerne bosted og utdannelse, og de trenger kunnskap om hva slags jobber og støtteordninger de eventuelt kan sikte seg inn mot. Samarbeid med hjemkommune og øvrig spesialisthelsetjeneste er ofte helt nødvendig. I Individuell plan (IP) sammenfattes pasientens målsettinger og det fremkommer i planen hvordan ansvarsfordelingen skal være. Det holdes regelmessige ansvarsgruppemøter med pasientens aktuelle samarbiedspartnere.
Oppdatert