Gå til innholdet

Regjeringen fremmer likevel ikke nytt lovforslag om omsorgssentrene for enslige mindreårige under 15 år.

Dagens omsorgstilbud til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år (omsorgssentre) ble i 2008 lagt under Bufetats ansvarsområde og regulert gjennom et nytt kapittel (5 A) i barnevernloven. Målsettingen var å sikre at disse barnas spesielle behov ble ivaretatt på en forsvarlig måte, og at barna skulle få et kvalitativt like godt tilbud som gis andre barn i Norge som barnevernet har ansvaret for.

Den store tilstrømningen av enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015 var utfordrende å håndtere. Derfor sendte Barne- og likestillingsdepartementet på høring forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Regjeringen foreslo en ny særlov, og at barnevernloven ikke lenger skulle gjelde for de yngste asylbarna som kommer alene til Norge. Begrunnelsen var behovet for et mer fleksibelt regelverk som tok høyde for varierende ankomsttall.

Massive protester fra fagmiljløer
I høringsrunden som ble avsluttet i november kom det massive protester. Ideelt Barnevernsforum (IB) var blant de som var tydelig på å ikke anbefale lovforslaget. De var i godt selskap med andre instanser og miljøer på dette feltet; Barneombudet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, NOAS, Redd Barna, Røde Kors og og fagmiljøene i RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) for å nevne noen.

Barn på flukt uten foreldre eller andre omsorgspersoner er noen av de mest sårbare barna som finnes. De har mistet omsorgsbasen sin, og mange har opplevd traumer som vil få konsekvenser for barnets utvikling og helse. I dag har vi kunnskap som viser at mange av disse barna har alvorlige symptomer på posttraumatiske stresslidelser, og at de er i dyp krise. For å håndtere dette på en god måte trenger de kontinuerlig bistand fra faglig kompetente voksne. Dette er alment akseptert kunnskap i fagmiljøene.

IB mente i sitt høringssvar at Regjeringen undervurderer de særskilte behovene som barn på flukt uten omsorgspersoner har. Videre savnet de en faglig begrunnelse for lovforslaget og en redegjørelse for hvilken forskning man har lagt til grunn.

Begrunner snuoperasjon med mindre tilstrømning
Statssekretær Kai-Morten Terning (FrP) begunner regjeringens snuoperasjon med at behovet for en ny omsorgssenterlov har endret seg, fordi antallet enslige mindreårige asylsøkere har sunket betydelig siden 2015. Det er derfor ikke behov for et mer fleksibelt lovverk for omsorgssentrene og regjeringen kommer derfor ikke til å fremme forslag om en omsorgssenterlov. Hvis antallet enslige mindreårige asylsøkere øker, vil regjeringen vurdere om det behov for å fremme loven, sier

Glad for at Regjeringen snur
- Vi er glad for at Regjeringen har valgt å ikke gå videre med dette lovforslaget. Først og fremst av hensyn til de som ville bli berørt, nemlig enslige mindreårige asylsøkere. Vi tror at de massive protestene mot lovforslaget kan ha virket inn på regjeringens beslutning. Men det viktigste av alt er at regjeringen nå har valgt å snu, sier seniorrådgiver i Kirkens Sosialtjeneste Asbjørn Sagstad som også sitter i arbeidsutvalget i IB.
Oppdatert