Gå til innholdet
Hva betyr det at stiftelsen CRUX er en diakonal organisasjon? Diakoni defineres som Kirkens sin omsorgstjeneste. Den kan benytte seg av ord, men mest er diakonien kjennetegnet av praktisk handling. 
diakonal
Muligheten til "å begynne på nytt" dersom livet snubler er fundamentalt for diakonien.
Begreper som respekt, fellesskap, tilgivelse og nestekjærlighet beskriver sentrale kristne verdier. Diakoni er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferd (Plan for diakoni 2008). Diakoni er et mål i seg selv, ikke et middel for å oppnå noe.

En diakonal stiftelse
Stiftelsen CRUX skal fremme og drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn. Vi ønsker å stimulere til at samtalen om etiske- og verdispørsmål holdes levende, og at den får en naturlig plass. I CRUX ønsker vi ikke konformitet og ensartethet ved våre virksomheter, men vektlegger takhøyde og romslighet.  

Hvordan kommer det til uttrykk?
I vår organisasjon kan den diakonale profilen synliggjøres på ulike måter. Først og fremst skal den oppleves gjennom de verdier og holdninger som preger oss i måten vi møter og omgås hverandre på. Pasienter/deltakere skal møtes på en etisk og faglig forsvarlig måte uten krav om tro, men på egne premisser med en gjensidig respekt. 

Diakoniens bærebjelke er at den tar mennesket på alvor. Ikke bare fysiske, psykiske og sosiale, men også eksistensielle behov skal ivaretas. Det kan gjøres ved å markere høytider og helligdager eller legge til rette for et ”Stille rom” i virksomheten for både ansatte, frivillige og brukere. Videre kan virksomheten legge til rette for at brukere som ønsker det, får tilbud om et kirkelig fellesskap, gjerne i samarbeid med lokale menigheter.
Oppdatert